Pengertian dan Fungsi Iman Kepada Malaikat

A.Iman

Iman adalah suatu keyakinan dari dalam hati yang bersifat tulus dan ikhlas yang diaplikasikan melalui lisan kemudian diamalkan melalui perbuatan seluruh anggota badan dalam meningkatkan ketakwaan kepada sang maha pencipta ALLAH SWT.


B.Malaikat

Malaikat adalah salah satu makhluk ALLAH SWT. Yang diciptakan dari cahaya-Nya ( Nur ). Malaikat adalah salah satu makhluk ALLAH SWT. yang bersifat ghaib artinya tidaka kasat mata manusia.Malaikat dalam kehidupannya hanya untuk mengabdi kepada ALLAH SWT. Sehingga malaikat adalah makhluk ALLAH yang paling taat dan patuh bahkan tiada satu kali pun malaikat ingkar kepada perintah- perintah ALLAH. ALLAH  menciptakan malaikat sangat banyak sekali sama halnya dengan manusia. Namun, Malaikat mempunyai tupoksi masing-masing dan tidak pernah ada satupun yang mereka lalaikan tugas tersebut.

C.Iman Kepada Malaikat

Dari penjelasan iman diatas dapat kita simpulkan bawasannya iman kepada malaikat adalah meyakini didalam hati dengan tulus dan ikhlas bahwa ALLAH menciptakan sebuah makhluk yang bernama malaikat yang sifatnya Ghaib atau tidak kasat mata. Kita juga meyakini  selalu tunduk dan patuh terhadap segala perintah ALLAH SWT.


D. Nama – nama Malaikat

Malaikat  adalah makhluk allah yang terbuat dari cahaya dan memiliki sifat Ghaib. Seperti manusia dan makhluk- makhluk ALLAH lainnya malaikat juga dibrikan nama oleh allah agar kita dapat mengetahui dan meyakini tugas dari para malaikat. Didalam ajaran agama kita yaitu agama Islam terdapat  10 nama yang diberikan ALLAH kepada malaikat yang wajib kita tahu dan imani, yaitu:
1. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu.
2. Malaikat Mikail bertugas untuk membagi rizky dan menurunkan hujan .
3. Malaikat Isrofil bertugas untuk meniup terompet atau sangkakala  pda hari kiamat .
4. Malaikat Izroil  bertugas untuk mencabut nyawa manusia .
5. Malaikat Rokib bertugas untuk mencatat amal baik  manusia .
6. Malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal buruk manusia .
7. Malaikat Munkar bertugas untuk menanyai manusia di alam kubur .
8. Malaikat Nakir bertugas untuk menayai manusia di alam kubur sama seperti malaikat  Munkar .
9. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga neraka .
10. Malaikat Ridwan bertugas untuk  menjaga syurga .   

E. Sifat Malaikat

Kita tahu malaikat adalah makhluknya allah swt. Maka sama seperti makhluk-makhluk allah yang lain malaikat pun juga memiliki sifat sebagai sebuah makhluk . Adapun sifat sifat malaikat yaitu :
  1. Malaikat Bukan laki – laki atau  perempuan seperti manusia dan hewan.
  2. Malaikat selalu taat kepada Allah swt .
  3. Malaikat tidak memiliki nafsu .sehingga tidak membutuhkan makan dan minum serta kebutuhan biologis.
  4. Malaikat Tidak pernah berbuat sombong dan selalu bertasbih kepada allah swt..
  5. Malaikat tidak memiliki ayah, ibu, anak ,atau isteri seperti halnya manusia  .
  6. Malaikat dengan izin Allah SWT Dapat menjelma menjadi sesuatu apapun.

F. Fungsi Iman Kepada Malaikat

Setelah kita mengetahui dan meyakini bahwa malaikat itu ada sebagai makhluk ciptaan allah swt maka kita dapat mengambil hikmah dari penciptaannya, antara lain :
  1. Kita berusah untuk meniru salah satu sifat malaikat yaitu selalu tunduk dan patuh kepada Allah SWT.
  2. Agar hidup kita penuh dengan ke-taqwaan kepada Allah SWT.
  3. Menambah keimanan kita kepada Allah SWT.

Demikianlah penjelasan tentang Pengertian dan Fungsi Iman Kepada Malaikat, Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada artikel ini kami minta maaf dan kepada ALLAH kami mohon ampun.Terima kasih.

Baca Juga :